KĖDAINIŲ ŠVIESIOJI GIMNAZIJA
Metodinė taryba


Metodinės tarybos nuostatai. Atsisiųsti...

Metodinės tarybos veiklos
2016 m.
planas.
Atsisiųsti...

Menų ir kūno kultūros mokytojų metodinės grupės veiklos 2016 m. planas. Atsisiųsti...

Lietuvių kalbos mokytojų metodinės grupės veiklos 2016 m. planas. Atsisiųsti...

Informacinių technologijų ir matematikos mokytojų metodinės grupės veiklos 2016 m. planas. Atsisiųsti...

Klasių vadovų metodinės grupės veiklos 2016 m. planas. Atsisiųsti...

Gamtos mokslų mokytojų metodinės grupės veiklos 2016 m. planas.
Atsisiųsti...

Užsienio mokytojų metodinės grupės veiklos 2016 m. planas. Atsisiųsti...

Socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės veiklos 2016 m. planas.
Atsisiųsti...


Veikla

2013 m. lapkričio 21 d. gimnazijos metodinė taryba svečiavosi Kelmės rajono Kražių gimnazijoje, kuri, kaip ir mūsų gimnazija, yra viena seniausių Lietuvos mokyklų. Vizito tikslas -  pasidalinti gerąja patirtimi, kaip organizuoti metodinę veiklą, orientuotą į gabių vaikų ugdymą. Susitikimo metu aptarėme darbo su gabiais vaikais specifiką, ugdymo metodus, kylančias problemas ir būdus joms įveikti. Klausėmės pranešimų, aptarėme mokinių kūrybinius darbus. Po vizito gimnazijoje  lankėmės Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centre, dalyvavome edukacinėje programoje apie Žemaitijos etninį paveldą. Su Kražių kolegomis susitarėme bendradarbiauti – rengti bendrus projektus, dalytis idėjomis ir patirtimi.

 

 

2013 spalio 30 dieną. Metodinių darbų paroda "Mokytojas – mokytojui"
Kėdainių šviesiosios gimnazijos bendruomenėje ypač skatinama lyderystė, kūrybiškumas, bendradarbiavimas. Ieškoma naujų ugdymo kokybės gerinimo galimybių, naujų dalijimosi gerąja patirtimi formų. Todėl gimnazijos metodinė taryba inicijavo mokytojų parengtų metodinių darbų parodą – pristatymą. Net 21 mokytojas panoro parodyti savo parengtas metodines priemones, kurias jie naudoja  kasdieniame darbe. Tarp jų buvo ne tik įvairiausių  lankstinukų, renginių scenarijų, pamokų planų, autentiškų  straipsnių, užduočių aplankų, projektų, bet ir autorinių  mokomųjų DVD, CD, „Šviesos“, „Gimtojo žodžio“ leidyklų išleistos pratybos, sukurtos virtualios erdvės. Džiaugėmės mūsų mokytojų - Dalios Pabarčienės, Virginijos Savickienės, Zitos Rosteikienės - išleistomis pratybomis. Buvo įdomu pažiūrėti mokytojų Astos Jakštienės ir Virginijos Savickienės integruotų pamokų aprašymus, chemijos mokytojos Daivos Ivaškevičienės internetinėje erdvėje sukurtą tinklalapį. Geografijos mokytojas Tomas Bičiūnas pasidalino įdomesniais mokymo(si) turinio perteikimo būdais ir priemonėmis. Be to, mokytojo pavyzdinė pamoka yra skelbiama Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros leidinyje Sėkmės istorija: mokymas mokytis. Daugeliui mokytojų idėjų kilo, kai informacinių technologijų mokytojas Tomas Samalius pristatė naują kompiuterinę programą, atskleidė jos panaudojimo ir valdymo galimybes. Muzikos mokytoja Sigita Aukštiejūtė-Morkūnienė pristatė emocinio intelekto ugdymo užduočių muzikos pamokose užduočių aplanką, anglų kalbos mokytoja Daiva Petkevičiūtė -  mokymo metodui debatams reikalingą medžiagą.

Baigiantis pristatymams, gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Asta Krasauskienė dėkojo už nuoširdų dalijimąsi gerąja patirti, pasidžiaugė, kad mokytojai dirba labai inovatyviai, kūrybiškai, siekia sėkmingo ugdymo turinio įgyvendinimo, ieškodami naujų, aktyvių ir įdomių veiklų, kurios skatina mokinius kelti motyvaciją, leidžia pajusti sėkmę
.

 

Gimnazijos mokytojų metodinių darbų paroda ir jų pristatymas – bendradarbiavimo forma, kurią rinksimės ir ateityje. Tikime, kad dalijimasis gerąja patirtimi – mūsų sėkmės garantas.

 

2013 gegužės 9 dieną gimnazijoje svečiavosi Vilniaus rajono Grigiškių  „Šviesos“ gimnazijos užsienio kalbų mokytojai. Šviesiosios gimnazijos anglų kalbos mokytoja ekspertė D. Petkevičiūtė ir rusų kalbos mokytoja V. Balandienė svečius pakvietė į atviras pamokas, mokytojos metodininkės D. Šegždienė,  R. Judickienė, G. Morkūnienė , ekspertė D. Petkevičiūtė, pavaduotoja ugdymui V. Sakalauskienė dalijosi patirtimi  seminaro metu. Mokytojos iš Grigiškių gimnazijos teigė, kad tokie metodinių grupių patirties sklaidos renginiai yra naudingi. Svečiai taip pat susipažino su gimnazijos ir miesto istorija.  

 

 2013 m. sausio 9 dieną gimnazijoje lankėsi Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos mokytojų delegacija, kuri su Šviesiosios gimnazijos metodine taryba aptarė abiejų gimnazijų gabių vaikų ugdymo patirtį, pasidalino sukaupta metodine medžiaga. 

 

 

Kėdainių šviesiosios gimnazijos užsienio kalbų metodinės grupės gerosios patirties sklaidos seminaras Pasvalio P. Vileišio gimnazijos anglų kalbų mokytojams

 

Susitikimas įvyko lapkričio 09 dieną,  šviesiosios gimnazijos bendruomenę aplankė dešimt užsienio kalbų mokytojų bei juos kuruojanti pavaduotoja ugdymui. Mokytojai stebėjo dvi atviras anglų kalbos pamokas, kurias vedė mokytojos  metodininkės - Gitana Kaupienė ir Daiva Petkevičiūtė, vėliau svečiams buvo organizuota ekskursija po gimnaziją, kurią vedė mokyklos gidų būrelio nariai. Mokytojos buvo ypatingai sužavėtos gimnazijos aplinka, biblioteka,  mokomąja baze, o visų svarbiausia, gimnazijos mokiniais. 

 

Direktorės pavaduotoja ugdymui - Vilma Sakalauskienė skaitė pranešimą apie Kėdainių šviesiosios gimnazijos moksleivių  užsienio kalbų mokymosi pasiekimus, vyresnioji mokytoja Laima Janonienė  pristatė  užsienio kalbos mokytojų  metodinės grupės 2010-2011 mokslo metų veiklas, mokytoja metodininkė Daiva Petkevičiūtė dalijosi "Debatų metodo" taikymo anglų kalbos pamokose galimybėmis, o mokytoja metodininkė Gitana Kaupienė pristatė  tarptautinius projektus , vykusius Šviesiojoje gimnazijoje, ugdančius mokinių užsienio kalbų kompetencijas.

Akimirkos iš metodinės tarybos veiklos