KĖDAINIŲ ŠVIESIOJI GIMNAZIJA
Gimnazijos susitarimai
Gimnazisto knygelė
Abiturientams
Eksternams
Gimnazijos išorės vertinimas
Vidaus tvarkos taisyklės
Eksternams

INFORMACIJA EKSTERNAMS, PAGEIDAUJANTIEMS LAIKYTI BRANDOS EGZAMINUS 2018 M.

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  įsakymu 2018 metų brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo bazine mokykla savivaldybės teritorijoje paskirta  Kėdainių šviesioji  gimnazija.

Eksternai – asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ar užsienyje, arba užsienio šalies mokyklos vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokiniai, pageidaujantys laikyti brandos egzaminus.

Prašymus laikyti pageidaujamus brandos egzaminus eksternai turi pateikti bazinės mokyklos  direktoriui iki 2018 m. vasario 24 dienos.

Kartu su prašymu bazinės mokyklos direktoriui eksternas privalo pateikti:

  • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą.
  • Vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomą, jei vidurinis išsilavinimas įgytas Lietuvoje).
  • Jei asmuo mokėsi(osi) užsienyje, bent vieną iš šių dokumentų ar patvirtintą jo kopiją: 

  švietimo ir mokslo ministro įsakymą dėl vidurinio išsilavinimo pripažinimo;

Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria vidurinį išsilavinimą liudijanti kvalifikacija pripažinta lygiaverte arba lygiaverte su sąlyga, kad bus išlaikyti brandos egzaminai;

Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria užsienio kvalifikacija pripažinta (įskaitant pripažinimą, suteikiant kvalifikacijos turėtojui tik tam tikras teises bei pripažinimą tik kartu su papildomais reikalavimais) lygiaverte Lietuvos Respublikoje teikiamam viduriniam išsilavinimui;

užsienio šalies mokyklos išduotą dokumentą, liudijantį, kad asmuo mokosi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje (užsienio šalies mokyklos mokinys).

  • Kvitą, patvirtinantį pinigų įmoką už pasirinktus brandos egzaminus.

Eksternas sumoka 14,48 Eur už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą.

Kėdainių šviesiosios gimnazijos rekvizitai apmokėjimui už brandos egzaminus:

Kėdainių šviesioji gimnazija

Didžioji g. 62, LT-57273 Kėdainiai 

Telefonas, faksas: +370 347 60102

El. p.: rastine@sviesioji.lt

Įstaigos kodas: 195092697

 

Bankas AB SEB”, banko kodas 70440

Sąskaitos Nr. LT797044060008073732

Gimnazijos direktorė – Violeta Liutkienė

Iškilus klausimų dėl brandos egzaminų kreiptis į Kėdainių šviesiosios gimnazijos direktoriaus pavaduotoją ugdymui Astą Krasauskienę tel. +370 347 60053, el. paštu: a.krasauskiene@sviesioji.lt

Detaliau susipažinti su Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu, su dalykų brandos egzaminų programomis ir vykdymo instrukcijomis, 2018 metų brandos egzaminų tvarkaraščiu galima internetinėse svetainėse: Švietimo ir mokslo ministerijos http://www.smm.lt ir http://www.egzaminai.lt. 

 

PagrindinisPriėmimasParama Struktūra kontaktaiVeiklaUgdymasSėkmės ir lyderystės mokyklaPasiekimaiInformacija gimnazistuiFotogalerijaFacebookEl. dienynasMetraštis