KĖDAINIŲ ŠVIESIOJI GIMNAZIJA
Gimnazijos susitarimai

Mokinių pavežėjimo kompensavimo blankas. Atsisiųsti...

KTU HU mokinių grupės prašymo forma.
Atsisiųsti...

Ugdymo proceso organizavimo dėl šventinių dienų perkėlimo, karantino ir neplanuotų renginių tvarka. Atsisiųsti...

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka.
Atsisiųsti...

Kabinetų metodinio parengimo ir kabinetų apžiūros tvarka. Atsisiųsti...

Neformaliojo vaikų švietimo organizavimo tvarka. Atsisiųsti...

Mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų ir vadovų kvalifikacijos tobulinimo tvarka. Atsisiųsti..

Olimpiadų, konkursų, varžybų organizavimo tvarka. Atsisiųsti...

Ekskursijų instruktažo
tvarka.
Atsisiųsti...

Valandų, skirtų klasės auklėtojo veiklai, paskirstymo tvarka. Atsisiųsti...

Dalyko, dalyko programos kurso, mokėjimo lygio kurso, dalyko modulio keitimo tvarka. Atsisiųsti...

Namų darbų skyrimo ir tikrinimo mokiniams tvarka.
Atsisiųsti...

Mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir nelankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarka.
Atsisiųsti...

Mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir nelankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarkos schema tėvams. Atsisiųsti...

Mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir nelankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarkos schema mokiniams. Atsisiųsti...

Mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir nelankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarkos schema mokytojams.
Atsisiųsti...