Giesmė ir daina

Tekstas:  Vytauto Barausko
Muzikos oranžuotė:  Algio Bražinsko,

Ankstyvojo vyturio giesmė

Rugsėjo spalvom išdabinta,
Gėlių auskarais papuošta,
Šviesiausių svajonių žibintą
Mums uždega meilė šventa.  

 Pried: Vaikystės vyturio giesmė,
Jaunystės šaltinio versmė,
Mieloji mokykla – Gėrio ir grožio sala.  

Nutolsta prabėgantys metai,
Lyg jūroje burė balta,
O jų duburiuotais verpetais
Palydi mums meilė šventa. 

Pried. Nevėžio dainom apdainuota,
Kėdainių vardu papuošta,
Per giedrą, per lietų, per gruodą
Vis šaukia mus meilė šventa.

 Pried.  

Atsisiųsti:  Gimnazijos himnas

Šviesiosios gimnazijos giesmė

Muzikos aranžuotė: Sigitos Aukštiejūtės – Morkūnienės,  

Tekstas: Daivos Petkevičiūtės

Mielas jaunime, viltie laisvosios Tėvynės,
Leiskis tu vedamas meilės šventos, begalinės,
Į ateitį ženk,
Išminties pasisemk
Iš žemės gimtosios šaltinio.

Ateitį rinkis ir savo svajonę apginki,
Skrydžiui aukščiausiam tvirtus sparnus išauginki,
Eik su džiaugsmu
Pasirinktuoju keliu
Savo kilnaus pašaukimo. 

Džiūgauk, jaunime, ir platų pasaulį pažinki,
Sodą jaunystės vilčių ir žinių pasodinki,
Gėrį dalink
Ir širdimi apkabink
Brolį ir sesę gimtinėj.