Korupcijos prevencija

Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakinga fizinio ugdymo ir teisės mokytojas  Dainius Leikauskas, tel. Nr. +370 865153367, el. paštas : dainius.leikauskas@sviesioji.lt
Informaciją apie pastebėtus korupcijos atvejus Kėdainių šviesiojoje   gimnazijoje galima pateikti:
Tiesiogiai atvykus į įstaigą (adresu Didžioji g. 62,  Kėdainiai), pateikti pranešimą raštu raštinės administratoriui.
Atsiųsti pranešimą paštu (adresu Didžioji g. 62, 57273 Kėdainiai).
Elektroniniu paštu : dainius.leikauskas@sviesioji.lt
Paskambinti telefonu 8 65153367.
Paskambinti Specialiųjų tyrimų tarnybai visą parą veikiančiu karštosios linijos telefonu Vilniuje (8 5) 2663333, pranešti el. paštu stt@stt.lt
Galite pateikti informaciją apie Kėdainių šviesiosios  gimnazijos darbuotojų neteisėtus veiksmus: korupciją ar veikas, turinčias korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių; taip pat galite parašyti ir apie taisytinas gimnazijos teikiamų paslaugų procedūras, kurios sudaro prielaidas piktnaudžiauti tarnybine padėtimi.
Pranešime nurodykite asmenis, kurie savo veiksmais ar neveikimu padarė ar daro nusikalstamas veikas. Taip pat nurodykite įvykio vietą, laiką ir kitas, jūsų nuomone, svarbias aplinkybes, galinčias turėti reikšmės atliekant vėlesnį įvykio aplinkybių tyrimą.
Pranešėjų apsauga
Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (toliau – Įstatymas) įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą. Įstatymas taip pat nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.
Pagal Įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl:
pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
pavojaus aplinkai;
kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
neteisėtos veiklos finansavimo;
neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
neteisėtu būdu įgyto turto;
padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
kitų pažeidimų.
Asmuo informaciją apie pažeidimą gali pateikti:
įstaigoje per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą;
kompetentingai institucijai (prokuratūrai) tiesiogiai;
viešai.
Įgyvendinant Korupcijos prevencijos įstatymą ir vykdant antikorupcinio sąmoningumo didinimo veiklas, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba kviečia naudotis STT parengta elektronine mokymo(-si) erdve, kurioje kiekvienas darbuotojas gali savarankiškai įgyti ir plėsti žinias, stiprinti antikorupcinį sąmoningumą. STT e.mokymo platformoje rasite profesionalią antikorupcinio švietimo mokymo medžiagą, pateiktą kartu su interaktyviomis užduotimis, aktualia sociologinių tyrimų statistika, gerosios praktikos pavyzdžiais. E.mokymų sistemoje siūlomos temos: korupcijos samprata, korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos, interesų konfliktai, dovanų politika, pranešėjų apsauga, sveikatos apsauga, privatus sektorius ir kita. E.mokymo platforma pasiekiama nuoroda: https://emokymai.stt.lt
Kviečiame mokyklos darbuotojus aktyviai savarankiškai vykdyti antikorupcinio sąmoningumo didinimo veiklas, pasinaudojant STT atstovų viešai pateikiama medžiaga – nuoroda: https://www.stt.lt/antikorupcinis-svietimas/4934
Skip to content