Mokinių karjeros centras

Kėdainių šviesiojoje gimnazijoje Mokinių karjeros centras įkurtas 2005 m. MKC darbuotojų komandą sudaro direktoriaus pavaduotoja ugdymui Asta Krasauskienė, psichologė Norvilė Virmauskė, socialinė pedagogė Loreta Pabrinkienė, mokytoja Lilė Žukauskienė, bibliotekininkė Rima Burbaitė-Virkutė. 

Ugdymo karjerai tikslas– veiksmingai ugdyti ir sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, palaikyti mokinius, jiems pažįstant, kuriant ir realizuojant save, padėti mokiniams pasirinkti savo kelią švietimo bei mokymosi srityse ir aktyviai kurti savo profesinę karjerą.

Ugdymo karjerai uždaviniai:

  1. Sudaryti mokiniams galimybes pažinti, įvertinti ir aptarti individualias
savybes, galinčias turėti įtakos karjerai.

2. Teikti informaciją apie mokymosi ir darbo galimybes.

3. Teikti informaciją apie švietimo sistemą, aukštosiose mokyklose bei profesinio rengimo centruose vykdomas studijų ar mokymo programas, mokymo formas, trukmę, priėmimo taisykles, mokymosi sąlygas.

4.  Informuoti ir patarti dėl mokymosi dalykų pasirinkimo, specialybių, kvalifikacijų bei profesijų sąsajų.

5. Skatinti mokinius kelti gyvenimo ir karjeros tikslus, ugdyti gebėjimą planuoti ir realizuoti išsikeltus gyvenimo ir karjeros tikslus, priimti savo karjeros sprendimus.

6.  Organizuoti profesinį veiklinimą – veiklas, kuriose mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes, kaupti darbo patirtį, ugdytis profesinę motyvaciją, bei planuoti būsimą karjerą.

7. Vykdyti mokinių profesinį konsultavimą (individualų ir grupinį).

8. Padėti rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją.

9. Supažindinti su profesinio informavimo šaltiniais, patarti, kur rasti profesinio informavimo, konsultavimo institucijas. 

              10. Ugdyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas.

 

UGDYMO KARJEROS VEIKLĄ REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI:

Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas  

Bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių ugdymo karjerai modelis 

Ugdymo karjerai programa

Skip to content