Gimnazistui

Pavežėjimo kompensavimo lapas

https://www.smm.lt/uploads/documents/mokiniams_studentams/Atmintine_abiturientams_2019.pdf

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.759F8EEA8302/ZafmRCnSzR

NEC 2020 metų tvarkaraštis 

Valstybinių brandos egzaminų kriterinio vertinimo nuostatai. Atsisiųsti…

Įsakymo „dėl asmenų, pretenduojančių į valstybės finansuojamas pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas,
mokymosi rezultatų minimalių rodiklių nustatymo” pakeitimai. Atsisiųsti…

Įsakymo „dėl geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2018 metais tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimai. Atsisiųsti...

Brandos egzaminų tvarkos vykdymo aprašas. Atsisiųsti…

http://bakalauras.lamabpo.lt/
http://www.egzaminai.lt/naujienos/