NUOTOLINIO MOKYMO INFORMACIJA

Nuo 2020 kovo 30 d. pradedamas ugdymas nuotoliniu būdu. 
2020 m. kovo 30 d. (pirmadienį) 9.00 val. vyks vaizdo konferencijos su klasių vadovais. Prisijungimo nuorodą klasių vadovai paskelbs el. dienyne TAMO.      Mokiniai savo mobiliuose įrenginiuose turi įsidiegti vaizdo konferencijų ZOOM programą:
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings&hl=lt

 Nuotolinio mokymo(si) sąvokos:

 1. Nuotolinis mokymas – tai mokymo(si) būdas, kai besimokantysis nepalaiko betarpiško kontakto su mokytoju. Mokantis nuotoliniu būdu bendraujama ir bendradarbiaujama informacinių komunikacinių technologinių (toliau – IKT) priemonių pagalba virtualioje aplinkoje.
 2. Sinchroninis nuotolinis mokymas(is) – tai mokymo(si) būdas, kai mokymo(si) procesas vyksta grupei tuo pačiu metu realiu laiku. Šiuo būdu vykdant nuotolinį mokymą dažniausiai naudojamos šios technologijos: vaizdo konferencijos, pokalbių kambariai, „baltos lentos“ ir pan.
 3. Asinchroninis nuotolinis mokymas(is) – savarankiškas mokymas(-is), naudojant virtualias mokymosi aplinkas. Šiuo būdu vykdant nuotolinį mokymą dažniausiai naudojamos technologijos: videoįrašai, skaitmeninė medžiaga, paštas ir pan.
 4.  Nuotolinė konsultacija – tai virtualioje mokymo(si) aplinkoje mokytojo teikiamos konsultacijos mokiniams pagal direktoriaus įsakymu patvirtintą tvarkaraštį ar susitarus.


  Psichologo rekomendacijos tėvams
  Darbo internete etika ir intelektinės nuosavybės apsauga
  Mokymosi nuotoliniu būdu tvarkos aprašas
  Dienotvarkė


Pamokų laikas:

Skip to content